fotografie: Masha Bakker Matijevic Photography
mua: Fleur Pieterse Beauty Care

Oer my

Reina&Greetje Dat bin ik en wolkom yn myn wrâld. Dêr wêr 't ik libje, beleef en dêr 't alles kin. Wêr 't ik genietsje fan de minsken om my hinne dy 't ik leafha. Wêr 't ik noch lang net alles wit of snap en it fertrouwen ha dat dy tiid echt wol komt, presys wannear 't it kloppet. Wêr 't ik fan optein nei stil en hearlik allinnich wêze kin. Laitsje, gûl, fal en altyd wer opstean. Wêr 't ik myn grutste lytse ik wêze kin.

‘Reina&Greetje has an inherant intention to touch the wonders of the worlds, the known and unknown’ – Iman Kamel

Ik observearje en sjoch dwers troch it deistige op in oare wize nei de wrâld. Op myn kop, fan binnenstebûten of yn in dûnske deromhinne. Troch myn eagen sjoch ik ferbiningen wêrtroch 't nije wrâlden ûntstean. Dêr fyn ik se. De ferlerne stikjes en de oantinkens. De glimpen, glinsteringen en flonkeringen. Fûn om te dielen en de wrâld yn te sjitten mei as winsk dat se reitsje. Yn wurden, byld of tegearre tagelyk. 

Hoe wurket Reina&Greetje?

Wêr 't Reina dejinge dy 't wurden en bylden sammelet yn de wûnderlike wrâlden fan ferbyldingskrêft, soarget Greetje derfoar dat se nei thús komme, mei twa fuotten werom op stevige grûn.

Om net ûneinich te ferdwalen tekenje ik yn ’t foar in rûtekaart mei in tal oanknopingspunten. In dúdlike rjochting, begjin, ein, in tal tuskenstasjons mei dêr tusken in hiel soad romte om nije paadsjes te ûntdekken. Fijn foar mysels en de minsken mei wa 't ik gearwurkje.

Yn hokker wrâlden ik ek bin, kontakt hâlde en kommunisearje slagget eins altyd. Wolst mear ynformaasje oer my, oer gearwurkjen of samar wat freegje? Belje of mail my gerêst!

Boeken

Lang zal Eland leven

Reina&Greetje x Leonie Verbrugge

Ferwachte 2024, Aurora Concepts

Slow down and play awhile – holiday edition

Ko-auteur

Reina&Greetje x Sâlt + Flor

2022

Afûk Winterboek

Ko-auteur

Reina&Greetje x Afûk

2022

It grutte foarlêsboek II

Ko-auteur

Reina&Greetje x Afûk

2019

Basis ûnderwiis

Tomke projekt

Reina&Greetje x Afûk

2022 - no

Keimpe wurkgroep

Reina&Greetje x Afûk

2021 - no

En mear ...

wat ûnderweis is! Bist krekt as my nijsgjirrich wat der noch mear op myn paad - en miskien ek op dines komt? Dan kinst dy ynskriuwe foar de nijsbrief of folgje de aventoeren fan Reina&Greetje @reina_en_greetje 

Publikaasjes

2024
Sykplaat 'Allegear húskes'

2024 Afûk + SFBO

 
Simmerboek

Ferhaal

2024 Afûk, Leeuwarden

 
Ferrassing!

Boekje op rym foar de nasjonale foarlêsdagen fan 2024

2024 Afûk 

2023
Lekker ticht by my

Koart ferhaal foar it temaboekje By ús thús

2023 Afûk – Keimpe wurkgroep

Alle kleuren berntsjes, Blub! en Tomkekrolleblomkes

Gedichtsje en twa koarte ferhalen foar Tomke temaboekje nr. 27

2023 Afûk

Oer de kop

Koart ferhaal Tomke

2023 Afûk - tydskrift heit&mem

2022
Winterboek

Gedicht ‘Snotferkâlden’ + koart ferhaal ‘Ik wol gjin wintersliep’

2022 Afûk, Ljouwert

Slow down and play awhile – holiday edition

Ko-auteur teksten reisgids yllustrearre kaartendeck

2022 Sâlt and Flor – Topmap Special Products B.V.

Temateek

Trije koarte ferhalen foar de temateek fan de Lêsline, in Frysk lesprogramma foar it basisûnderwiis groep 3 en 4 op ferskate AVI nivo's

2022 Afûk – Keimpe wurkgroep

De kleur is grien 

Koart ferhaal temaboekje Nei bûten

2022 Afûk

Fûgelsop

Koart ferhaal

2022 Afûk x IVN

Allegear húskes en Myn húske dat bin ik’

Koart ferhaal en gedichtsje temaboekje 26

2022 Afûk

Konfetty út ‘e loft

Koart ferhaal

2022 Cedin – tiidskrift Tsjil 

2021
Omrop Fryslân

Trije skripts foar telefyzje útstjoeringen Tomke

  • It ploptintsje
  • Tomke wol net nei hûs
  • Tomke mei net yn ‘e húshoeke
Tomke fynt wat út en Plústerskatten

Koarte ferhalen ferhalewedstriid Tomke

Temateek Lêsline

Fiif koarte ferhalen foar de temateek fan de Lêsline, in Frysk lesprogramma foar it basisûnderwiis groep 3 en 4 op ferskate AVI nivo's

2021 Afûk – Keimpe wurkgroep

De bliere seerôver

Koart ferhaal temaboekje De Winskmasine

2021 Afûk – Keimpe wurkgroep

Jappy Wierhier

Koart ferhaal

2021 Cedin – tiidskrift Tsjil

2020
Popke de pop-up kabouter

Koart ferhaal

2020 Cedin – tiidskrift Tsjil

Nei oeral en ik wit net wêr

Gedicht

2020 Afûk tydskrift heit&mem

 

2019
In bysûnder typemasineferhaal

Koart ferhaal

2019 Cedin – tiidskrift Tsjil

It grutte foarlêsboek II

Koart ferhaal 'Minze Mûs en de fleanende ûnderbroeken' 

2019 Afûk, Leeuwarden

0
    0
    Dyn bestelling
    Dyn winkelkoer is leechWerom nei de winkel