Reina&Greetje skriuwt ûntelber graach en in hiel soad letters foar bern + stikem foar grutte minsken.

Dêrfoar reizget se hinne en wer tusken de ûneinich wûnderlike wrâlden fan ferbylding en thús. Nei Oeral en Dat Kin. Altyd.

Reina&Greetje. Dat bin ik!

Reina&Greetje. Dat bin ik en wy skriuwe tegearre. Dat fine we dochs faak leuker as allinnich. Wêr 't Reina dejinge is dy 't de wurden sammelet yn 'e wûnderlike wrâlden fan ferbyldingskrêft, soarget Greetje derfoar dat se ek echt twa fuotten oan 'e grûn krije.

Reina & Greetje skriuwt ferhalen en gedichten mei Fryske en Nederlânske wurden. Fan ferhalen foar it basisûnderwiis en beukers oant dreamerige gedichten foar elkenien, fan teksten opdracht ta ferhalen foar de alderlytsten.

fotografie: Masha Bakker Matijevic Photography
mua: Fleur Pieterse Beauty Care

wurk

Wolkom yn 'e wrâld fan Reina&Greetje

ferhalen

Fan ferhalen om lêzen te learen op ferskate AVI-nivo's oant foarlêsferhalen foar pjutten en beukers. It deistige krékt wat bysûnders meijaan yn in foarm dy 't past, dêr wurd ik bliid fan.

gedichten

Gedichten om fier by wei te dreamen, yn de foarm fan in opsisferske of in koart mar krêftige - ien dy 't rekket. Spylje mei wurden, krekt salang oant ik it goede ritme fûn haw.

Boeken

Ik skreau de ôfrûne jierren mei oan trije boeken en meikoarten ferskynt myn earste echte eigen boek ' Lang zal Eland leven '. Dat is net samar wat, dat is foar my hiel bysûnder!

frij wurk

De wurken dy 't soms samar ûntstean en ek graach dield wurde wolle. In sammelplak foar wurk út de wrâld fan Reina & Greetje.

Projekten

Omdat wurkje mei mear as allinnich ek hiel noflik is skriuw ik graach gear mei oaren. Yn de foarm fan in boek, projekt of wurkgroep bygelyks.

Prints

Wolsto ek in echte Reina&Greetje thús? Dat kin! Mei in protte leafde makke en duorsum druk. Om te jaan of te hâlden.

0
    0
    Dyn bestelling
    Dyn winkelkoer is leechWerom nei de winkel